logo
Geschiedenis van Davidsfonds Herentals

De afdeling van het Davidsfonds in Herentals werd gesticht in 1903.
Het Davidsfonds zelf is gesticht in 1875 dus Herentals was er wel niet als eerste bij.

Maar Herentals is wellicht een van de enige afdelingen van wie de stichting in de literatuur is beschreven. Ernest Claes schrijft het volgende in zijn "Kosthuis bij Fien Janssens", boek dat in 1950 door het Davidsfonds werd uitgegeven.

Het college en de geestelijke vertegenwoordigers er buiten gelaten, waren er in die jaren te Herentals slechts een zeer miniem getal mensen die een krant lazen, het dappere 'De Gazet van Antwerpen' niet te na gesproken. Voor de meesten volstond de lectuur van een der twee weekbladen 'Het Kempenland' van mijnheer Bongaerts, en 'Het Nieuws- en Annoncenblad' van mijnheer Broux, die elkaar noch bekampten noch concurrentie aandeden, en wier bestaansmogelijkheid enkel te vinden was in notariële bekendmakingen. Letterkundige of wetenschappelijke tijdschriften waren er onbekend, en als zogenaamde 'culturele' instelling of verstrooiing was er niets, geen noemenswaardige bibliotheek, geen toneel, geen muziekuitvoeringen, geen schijn van beoefening der edele kunsten. Zoals in al onze Vlaamse provinciestadjes trouwens. Intellectualisme kwam er zeker het verstand niet vermoeien.

En het was een heuglijke gebeurtenis toen op een zondagnamiddag, later, er een afdeling van het Davidsfonds werd gesticht. Heel de katholieke burgerij was daarop aanwezig, en door een uitzonderlijke goedheid van de college­directeur, ook de studenten van de twee hoogste klassen. Mijnheer Ossenblok, de Davidsfondspropagandist, had er gesproken over 'een elektrische schok die door Vlaanderen ging', en deze splinternieuwe oratorische stijlfiguur kwam daarna herhaaldelijk voor in de studentikoze dissertaties en redevoeringen. Die Davidsfondsafdeling is daar, zoals in vele Vlaamse steden, de eerste aanleiding geweest tot de heropleving van het eigen volksbewustzijn, en al wat er later onder de bezielende leiding van burgemeester Dr. Jan Rombauts is opgericht, vindt daarin zijn oorsprong.

Naar aanleiding van de viering van het 100-jarig jubileum gaf bestuurslid en stadsarchivaris Jan Goris een lezing over de geschiedenis van onze afdeling. Maar de losse nota's van deze lezing zijn nog steeds niet gebundeld in een leesbare tekst. We blijven hopen dat dit eerlangs gebeurt.

In het maart 1903 nummer van "Het Kempenland" verscheen een uitgebreid verslag van de stichtingsvergadering.